ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่55/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนเพิ่มกลยุทธ์การตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภูมิภาค

 

 

IMG 2197 320x231 IMG 2224 320x231

IMG 2030 320x231 IMG 2232 320x231

           นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้กลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนภูมิภาค มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและนำไปพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)แล้ว โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพิเศศ ตันติมาลา ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ และนายสักกฉัฐ ศิวะบวร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างตราสินค้า(Brand)และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน เป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำเทคนิค วิธีการสร้างการตลาดสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผ้าและสิ่งทอ และกลุ่มของใช้ของประดับตกแต่ง เข้าร่วมการสัมมนากว่า 35 ราย ณ โรงแรม ที เค พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน ให้ความสำคัญการนำผลงานนวัตกรรม และเทคโนโลยี ของกรมฯ ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน SMEs มาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยแก้ปัญหาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สินค้ามีมาตรฐาน มีการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการรวมกลุ่มสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังผลักดันสินค้ากลุ่มที่มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐานแล้ว มีศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดเพิ่มขึ้นโดยการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าและขยายโอกาสช่องทางการตลาดใหม่ๆ

          ทั้งนี้โครงการเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ 2 – 7 พฤษภาคม 2561 โดยวันที่ 2 พฤษภาคม นี้เป็นพิธีเปิดตัวโครงการและการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2561 เป็นพิธีเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและทดสอบตลาด ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า JJ MALL //////

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th