ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่15/2561) วศ./กระทรวงวิทย์ฯ โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ตรวจประเมิณ “APLAC Peer evaluation”

 

 

  rsz 1516760107496 rsz 1516760085934 01

rsz peer 3 rsz 1516760135939

rsz 1516760117459 rsz peer 6

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการมีภารกิจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ และสำนักฯ ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมกับ APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, APLAC MRA) ในขอบข่ายการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ๓ ขอบข่าย ได้แก่

                   ๑. ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

                   ๒. ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043

                   ๓. ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐาน ISO 17034

             สำนักฯ ได้ยื่นขอตรวจประเมินใหม่ (Re – evaluation) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ APLAC ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการพิจารณาให้การยอมรับร่วมและคงสถานะ APLAC MRA ต่อไปในขอบข่ายเดิม โดยการตรวจประเมินใหม่จะดำเนินการในวันที่ ๒๑– ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ และได้รับเกียรติจาก Evaluation Team ซึ่งประกอบด้วย

                   ๑. Ms. Cynthia Yuan-Chen CHEN จากหน่วยรับรองประเทศไต้หวัน (TAF) ทำหน้าที่เป็น Lead Evaluator

                   ๒. Ms. Bella Shiu-wun HO จากหน่วยรับรองประเทศฮ่องกง (HKAS) ทำหน้าที่เป็น Evaluator

                   ๓. Mrs. GANTSETSEG Sukhbaatar จากหน่วยรับรองประเทศมองโกเลีย (MNAS) ทำหน้าที่เป็น Evaluator

                   ๔. Mr.Mauricio A Soares จาก ILAC ทำหน้าที่เป็น ILAC Evaluator

         การตรวจประเมินใหม่ประกอบด้วยการตรวจเอกสารระบบคุณภาพ ณ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และการตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ หน่วยงานผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง โดยจะเป็นการตรวจประเมินใหม่ การตรวจติดตามการรับรอง การตรวจติดตามการรับรองและขยายขอบข่าย เพื่อให้ครอบคลุมงานให้บริการงานรับรองของสำนักฯ ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจประเมินจะนำเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาให้การยอมรับร่วมและคงสถานะ APLAC MRA ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในขอบข่ายเดิมต่อไป

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้กล่าวกับ APLAC evalution team และผู้แทนของ ILAC ว่าการรับรองห้องปฏิบัติการเป็นภารกิจหลักของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ต้องเสริมสร้างและยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศเพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว/ภาพ : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th