ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่162/2560)กระทรวงวิทย์ฯ นำ วทน. ส่งเสริม OTOP และ SME จ.นครปฐม เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล

 

 

rsz otop 76 rsz otop 21

rsz otop 65 rsz otop 60

         วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโอทอปสัญจรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง “เรื่อง ทิศทางและแนวนโยบายเพื่อ OTOP และ SMEs ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และกล่าวต้อนรับโดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs  ในภาคกลาง 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานีและนครนายก รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด  และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ประมาณ  400  คน

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การสร้างความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 6 หน่วยงาน ได้ร่วมกันผลักดันงานวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เหมาะสมให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าทางเศรษกิจในระดับภูมิภาค และมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศ 4.0 ในอนาคต  

กิจกรรมโอทอปสัญจรครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 จาก 14 ครั้ง ซึ่งเป็นเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการบูรณาการ การดำเนินงานในเรื่องโอทอป ของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในเรื่องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบมาตรฐาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องจักรในการผลิต ตามวัตถุประสงค์และแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปรวมไปถึงการต่อยอดในด้านการเงิน ทุนสนับสนุน  และการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า และเข้าสู่การแข่งขันในตลาดระดับต่างๆ ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับจังหวัดนครปฐม และกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าทางด้านเกษตร อาหารที่ปลอดภัย และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา  และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยี ทั้งในด้านอาหาร เครื่องดื่ม ด้านสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี  และพร้อมเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายแบบครบวงจร  ที่มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ และการจัดกิจกรรมโอทอปสัญจรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้จะประกอบด้วยการบรรยายและเสวนา จากวิทยากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา โอทอป และการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีนิทรรศการจัดแสดงผลงานการนำ วทน. ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SMEs สามารถเลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ  ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา พัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ ซึ่งแผนการดำเนินงานในปี 2561 มีเป้าหมาย 6,340 ราย สามารถเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในระดับสากลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs ในภาคการผลิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็ง เติบโต และมีนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบโอทอป และ SMEs รวมทั้งเศรษฐกิจฐานรากของไทยก้าวสู่ความมั่งคั่ง และมั่นคงอย่างยั่งยืน มีรายได้  เกิดการสร้างงาน และเกิดนวัตกรรมจนเป็นที่รู้จักในตลาดทุกระดับได้

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโอทอปสัญจร และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีในการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันกับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้า ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงให้การนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มาเป็นองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ และการพัฒนาผลผลิตของชุมชน ให้มีคุณค่าและคุณภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  และตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการของประเทศโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตด้านการเกษตร  ทั้งการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่นำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th