ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่114/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านนวัตกรรมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ประเทศญี่ปุ่น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านนวัตกรรมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ประเทศญี่ปุ่น

rsz s 6665223251890 rsz s 6665223306043

rsz s 6665223435181 rsz s 6665223507092

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ เข้าประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านนวัตกรรมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร  ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ นางสาวสุภัตรา เจริญเกษมวิทย์  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนายมโนวิช เรืองดิษฐ์  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  ในระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม– ๑ กันยายน ๒๕๖๐ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านนวัตกรรมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นดังนี้ ได้แก่ 1. National Metrology Institute of Japan (NMIJ) หน่วยงานด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น 2. Food Research Institute (NFRI) หน่วยงานที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพและเทคโนโลยีการผลิตอาหารของประเทศญี่ปุ่น 3. Japan Food Research Laboratories (JFRL) เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมในการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4. Toyo Seikan Group เป็นบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในด้านการสร้างนวัตกรรมด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านนวัตกรรมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ 4 หน่วยงานดังกล่าวนั้น จะทำให้เกิดประโยชน์กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในอนาคต สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านนวัตกรรมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยพัฒนาของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th