ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่109/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมงาน STI2017 “ ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม ”

วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมงาน STI2017 “ ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม ”

rsz img 1785 rsz img 1911

rsz img 1991 rsz img 2010

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้กล่าวรายงาน ในนามประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) เนื่องในงาน STI2017 “ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม” ร่วมค้นหาขุมทรัพย์ฐานข้อมูล ความรู้ งานวิจัย เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก   ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ร่วมกันสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมบนฐานข้อมูล ความรู้ และงานวิจัย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ ทรัพยากร สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง M01 อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า "กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือของคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 30 หน่วยงาน โดยคณะทำงานของ (ศปว.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการสร้างความร่วมมือ ให้มีการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมบนฐานข้อมูล ความรู้และงานวิจัย ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ได้รับการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน เพื่อการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตอบโจทย์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ (สนช.) ในบทบาท Network Catalyst และกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทเป็นผู้ถือครองข้อมูล องค์ความรู้ และงานวิจัยการ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารนิเทศของหน่วยงานสมาชิกทั้ง 30 หน่วยงาน ของ (ศปว.) จึงเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ประกอบการควรเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ที่เป็นขุมทรัพย์สำคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ความร่วมมือนี้ทำให้เกิดการแบ่งปันและร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน สร้างประโยชน์โดยตรงต่อผู้รับบริการอย่างแท้จริง

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการเสวนา ประกอบด้วยการเสวนา ในหัวข้อ (1) "แนะนำเครือข่ายและขุมทรัพย์ STI ของสมาชิก (ศปว.)" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของหน่วยงานเครือข่าย ที่ร่วมกันให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ (2) หัวข้อ "เปิดลายแทงแหล่งข้อมูล STI เพื่อสร้างนวัตกรรม" ซึ่งจะเป็นการจัดนิทรรศการ นำเสนอฐานข้อมูล ความรู้ งานวิจัย และข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่ช่วยในการต่อยอดและสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน พร้อมกับได้ร่วมกิจกรรม Workshop ทดลองค้นหาข้อมูลจริงในระบบ ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th