ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่29/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดเสวนาสร้างความเข้าใจ เรื่อง SDO บทบาทใหม่ของ วศ.

C8 3 C8 1

C8 2 C8 4

8 กุมภาพันธ์ 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) จัดเสวนา “สุขกับ Science” เรื่อง SDO บทบาทใหม่ของ วศ. โดยมี ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมี ดร. อรสา อ่อนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง ดร.ภูวดี ตู้จินดา หัวหน้ากลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย และดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เป็นวิทยากรเสวนา ซึ่งมีผู้บริหาร นักวิทยาศาสตร์ สนใจเข้าร่วมฟังเสวนากว่า 200 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

                ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการ SDO(Standards Developing Organization) บทบาทใหม่ของ วศ. กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจการปรับบทบาทสู่องค์กรกำหนดมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการปรับบทบาทห้องปฏิบัติการรองรับการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น วัสดุสัมผัสอาหาร วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ยาง อีกทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์จะเป็นค่ากลางที่ผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้ซื้อ ใช้อ้างอิง จะช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ทั้งนี้ในการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มีแนวทางการจัดทำบนพื้นฐานเหตุผลความจำเป็นรองรับผลิตภัณฑ์ในประเทศ และ ตามความต้องการของผู้ประกอบการ และที่สำคัญ วศ. ได้เตรียมเครื่องมือ และบุคลากรห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมในการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ภาพ : พรระวินท์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th