ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่27/2562)วศ. นำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2562

C6 1 C6 4

C6 2 C6 3

2 กุมภาพันธ์ 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ของกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค เรื่อง ระบบบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสี ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและพื้นที่แล้ว และสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบการพัฒนาวัสดุพอลิไพรโรลคอมพอสิทสำหรับงานบำบัดน้ำเสีย เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 1. ระบบบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสี โดย ดร. อมรพล ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค เป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้เกิดการนำไปใช้บำบัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าของชุมชุน ได้แก่ กลุ่มผ้าทอจังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานีแม่ฮ่องสอนลำพูนสุพรรณบุรีสุรินทร์ และการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสีกระจูด ได้แก่ กลุ่มบ้านต้นกระจูด กลุ่มกระจูดบ้านโคกเมา จังหวัดพัทลุง กลุ่มพัฒนาอาชีพทอเสื่ออำเภอทุ่งศรีอุดม กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองสรวง-ศรีอุดม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านบุ จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องที่ 2 สิ่งประดิษฐ์การพัฒนาวัสดุพอลิไพรโรลคอมพอสิทสำหรับงานบำบัดน้ำเสีย โดย ดร. โอบเอื้อ อิ่มวิทยา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมี กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค เป็นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางกายภาพ-เคมี โดยนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น แกลบ และขี้เลื่อย ร่วมกับพอลิไพรโรล (polypyrrole) มาผลิตเป็นพอลิไพรโรลคอมพอสิท (polypyrrole composite) ที่มีความสามารถในการดูดซับสารเคมี และแลกเปลี่ยนไอออนของโลหะหนักในน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนลดปริมาณสารกรองที่ใช้แล้วจากการบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางเกษตร ลดการเผาทำลายของเหลือทิ้งได้

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th