ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่23/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งพัฒนางานให้ทันสมัยรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

 

 

C2 3 C2 4

C2 1 C2 2

30 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 128 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี2562โดยมี ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานกว่า 150 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น ๖ อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นองค์กรหลักในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ มีพันธกิจสำคัญในการนำองค์ความรู้หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพมาใช้ในงาน ตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากล ที่จะสนับสนุนให้สินค้าของประเทศมีคุณภาพและความปลอดภัย และที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีการพัฒนางานให้ทันสมัยเพื่อรองรับตามความต้องการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมด้านอาหาร ยางพารา กระดาษ วัสดุก่อสร้าง และที่เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ รวมทั้งยังมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการยังได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ลงไปถึงเศรษฐกิจฐานราก โดยดำเนินงานภายใต้โครงการ Big Rock ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นการนำผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงช่วยชุมชม เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มุ่งเน้นในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมายได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ ปัตตานี และ นราธิวาส ซึ่งผลการดำเนินงานเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของ 10 จังหวัดเป้าหมายยกระดับขึ้นมาเกิน 30 % ในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพของชุมชน/////////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th