ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่19)กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการไทย 10 หน่วยงาน และ Myanmar 1 หน่วยงาน สร้างความเชื่อมั่นการทดสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

 

 

B8 4 B8 1

B8 2 B8 3

25 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ โดย นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้รายงานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองฯ รวม 11 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

               นางอุมาพร สุขม่วง ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญการได้รับการรับรองฯ ว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการทดสอบคุณภาพสินค้าและให้ผลการทดสอบสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คาดหวังให้ห้องปฏิบัติการและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการขยายขอบข่ายขอการรับรองให้ครอบคลุมตามความต้องการเพิ่มขึ้น และขอแสดงความยินดีและภูมิใจกับผู้บริหาร บุคลากรของห้องปฏิบัติการและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทั้ง 11 หน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองในวันนี้ ซึ่งจากการรายงานจะเห็นถึงประโยชน์ที่จะส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าทั้งในกลุ่มของอุตสาหกรรมแก้ว กระจก ทอง การเกษตร ปุ๋ยเคมี รวมถึงภาคราชการ ตัวอย่างเช่น หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีมาตรฐาน รองรับเป้าหมายวิเคราะห์น้ำดื่ม น้ำแข็งในพื้นที่ เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการน้ำดื่ม น้ำแข็งของชุมชนได้

ทั้งนี้การมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบ 6 ห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 5 หน่วยงาน ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการอัยย์แลป บริษัท ไอออนิค จำกัด

2. ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

3. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

4. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุดิบและแก้ว บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด

5. ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์และสนับสนุนงานวิจัย บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

6. กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

7. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8. REM-UAE laboratory and Consultant Company Limited, Myanmar

9. หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10. กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

11. ห้องปฏิบัติการ บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว : พรระวินท์ ควรแย้ม ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th