ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

  1. เป็นห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/อ้างอิง เพื่อทดสอบสมบัติของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้ แก้วและกระจก ยางและผลิตภัณฑ์ยาง วัสดุก่อสร้าง เยื่อกระดาษ พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก และวัสดุขั้นสูง (Advanced materials) โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคพิเศษ
  2. เป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นกลาง (Third party) ของประเทศด้านวัสดุวิศวกรรม เพื่อการควบคุมและพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดหรือกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค
  3. ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและเทคนิคด้านการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับริการ
  4. ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรม พัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน
  5. วิจัยพัฒนา ผลิตและสร้างนวัตกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation )
  6. พัฒนาวัสดุควบคุม วัสดุอ้างอิง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทดสอบของห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ
  7. สร้างเครือข่ายหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐาน กฎและระเบียบทั้งใน    ประเทศและต่างประเทศ
  8. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางทั้งในและต่างประเทศ
  9. ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th