ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

  1. บริการด้านการวัด และการสอบเทียบมาตรฐานการวัด เครื่องมือวัด และเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถด้านการวัดของห้องปฏิบัติการทอสอบ /สอบเทียบทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

  2. บริการกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์และสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่ดำเนินการเป็นไปมาตรฐานสากล

  3. ผลิต จำหน่ายและพัฒนาวัสดุอ้างอิงและวัสดุควบคุมเพื่อใช้ในระบบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ สนับสนุนความสอบกลับได้ของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

  4. จัดหา จัดเก็บ รักษามาตรฐานอ้างอิงระดับทุติยภูมิ เพื่อถ่ายทอดมาตรฐานของหน่วยวัด SI ในระดับทุติยภูมิสู่มาตรฐานอ้างอิงของห้องปฏิบัติการ

  5. ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

  6. ให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

  7. ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสนับสนุนการส่งออก

  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th