ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

  1. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร
  2. เป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นกลาง (Third party) ของประเทสด้านการทดสอบอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
  3. ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำ และวัสดุสัมผัสอาหาร  โดยการทดสอบหาองค์ประกอบของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ สารปนเปื้อน  วัตถุเจือปนอาหาร จุลินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ทดสอบทางด้านกายภาพ เคมี สารพิษรวมทั้งสารอินทรีย์ของตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม เพื่อการรับรองคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในการบริโภคตามกฎระเบียบภายในประเทศและมาตรฐานต่างประเทศ และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการผลิต  รวมทั้งการจัดทำหรือปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
  4. ออกใบรับรองสินค้าเพื่อการส่งออกโดยเป็นหน่วยงานราชการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์
  5. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
  6. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบเพื่อประเมิน วางแผนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  7. สร้างเครือข่ายหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดกฎระเบียบ และมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  8. ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทางประสาทสัมผัส ของวัสดุสัมผัสอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th