ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

กลุ่มอำนวยการวิจัย (อจ.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มอำนวยการวิจัย (อจ.)

1.จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการกำหนดนโยบายด้านการวิจัย
2.วางแผนกรอบการดำเนินงานวิจัยของกรมให้เป็นไปตามแผนงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกรอบการวิจัยของกรม
4.บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนานักวิจัยกับหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กลุ่มอำนวยการวิจัย (อจ.)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th

Search