ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานสารบรรณและ งานบริหารจัดการวัตถุตัวอย่างทดสอบ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชีการงบประมาณ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ และ ยานพาหนะ
 5. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล พัฒนาข้าราชการ การเสริมสร้างและ ดำเนินการทางวินัยรวมทั้งการรักษาระบบคุณธรรม และงานคุ้มครองจริยธรรม   
 6. จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง   ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อมูลในการกำหนดนโยบาย  แผนงานโครงการ  เร่งรัด ติดตาม และประมวลผล ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด  และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในและ ต่างประเทศ 
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมความรู้ความก้าวหน้า และผลงานของกรม  
 8. ดำเนินการบริการทางวิศวกรรมและช่างให้กับหน่วยงานภายในกรม
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานของกรม
 10. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม  
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th

Search