ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ประกาศขอหยุดให้บริการทดสอบชั่วคราว รายการต่อไปนี้      เนื่องด้วยเครื่องทดสอบขยายตัวเมื่อร้อน (dilatometer) และเครื่องทดสอบสมบัติทางความร้อน (STA) ชำรุด จึงขอหยุดให้บริการทดสอบด้วยเครื่องมือดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าเครื่องมือจะซ่อมแซมเรียบร้อย โดยขอหยุดให้บริการในรายการดังต่อไปนี้

1. CG-EAM-COE-001 ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน อุณหภูมิต่ำกว่า 1000 องศาเซลเซียส (แนวนอน)
2. CG-EAM-COE-002 ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน อุณหภูมิสูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส (แนวนอน)
3. CG-EAM-STA-001 ค่าสมบัติทางความร้อนของวัสดุ (TGA, DTA, DSC) อุณหภูมิต่ำกว่า 1000 องศาเซลเซียส
4. CG-EAM-STA-002 ค่าสมบัติทางความร้อนของวัสดุ (TGA, DTA, DSC) อุณหภูมิสูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส

    เนื่องด้วยแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองเลี้ยงไฟของกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด ชำรุด จึงขอหยุดให้บริการทดสอบด้วยเครื่องมือดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าเครื่องมือจะซ่อมแซมเรียบร้อย โดยขอหยุดให้บริการในรายการดังต่อไปนี้

1. PL-EPL-SEM-001-00 วัสดุ : องค์ประกอบทางเคมีทั้งหมด (โดยวิธี SEM and EDS)

      เนื่องด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ จุดไหลเท และจุดขุ่น ไปสอบเทียบที่หน่วยงานภายนอก ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2561 จึงขอหยุดให้บริการทดสอบในรายการดังต่อไปนี้ ชั่วคราว

1. FP-CPC-LFP-001-00  จุดวาบไฟ
2. FP-CPC-LPP-001-00  จุดไหลเท
3. FP-CPC-LCP-001-00  จุดขุ่น

      

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th