ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

การรับรองความสามารถบุคลากร

 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

   

  สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)    กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

 

Get Confidence and Credence;

Get Your Competence Certified


การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

 

                   เป็นภารกิจหนึ่งที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ในฐานะหน่วยรับรองบุคลากร (Certification Body for Persons)  ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)  ดำเนินการให้การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านที่จำเป็น และขอรับการรับรองระบบงานจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยรับรองระบบงานของประเทศไทย (Accreditation Body : AB) โดยสาขาโครงการนำร่องสาขาแรกคือ “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” และพัฒนาสาขาการรับรองที่กรมวิทยาศาสตร์บริการมีศักยภาพต่อๆ ไป ในอนาคต

 

ประโยชน์

  1. สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ ผู้ได้รับการรับรอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าบุคคลที่ได้รับการรับรองมีความสามารถเป็นไปตามข้อกำหนดของสาขาการรับรองนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมถึงตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน หรือสาขาวิชาชีพเฉพาะที่มีเพิ่มมากขึ้น
  2. ยกระดับความสามารถบุคลากร สร้างโอกาสให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าในอาชีพ ส่งผลให้ประเทศชาติมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ มีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนแรงงานในประชาคมอาเซียน และในตลาดโลกต่อไปในอนาคต

เครื่องหมายการรับรองของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ที่ได้รับการจดทะเบียนจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์

(ลิขสิทธิ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ)

 

 

เครื่องหมายการรับรองที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจะให้แก่ผู้ได้ที่รับการรับรองความสามารถ

ที่จะแสดงบนบัตรประจำตัวรับรองความสามารถบุคลากร

 

เพื่อแสดงการได้รับเครดิตจากการได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร

โดยการนำไปใช้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมวิทยาศาสตร์บริการกำหนด

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

 

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75/7  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

http://www.dss.go.th

http://pcst.dss.go.th

โทรศัพท์ : 0-2201-7436-37

โทรสาร : 0-2201-7437, 0-2201-7429

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th