ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

คณะผู้บริหาร วศ

umaporn

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Director General

 นางอุมาพร สุขม่วง
Mrs.Umaporn Sukmoung

nangnoi

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Deputy Director General

นางแน่งน้อย เวทยพงษ์
Mrs.Nangnoi Wetayapong

urawan

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Deputy Director General

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
Ms. Urawan Oengaew

 

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

det

รักษาราชการแทนเลขานุการสำนักงานเลขานุการกรม
Actor of  Secretary of Office of the Secretary 

นายเดช บัวคลี่
Mr.Det Buaklee 

 

urawan

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน 
Actor, Director of Bureau of Community Technology 

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
Ms. Urawan Oengaew

dusadee

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
Director of Bureau of Laboratory Accreditation

นางดุษฎี  มั่นความดี
 Mrs. Dusadee  Munkwamdee

junpen

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
Director of Bereau of Laboratory Personnel Developement

ดร.จันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์
Dr. Junpen  Meka-apiruk

lada

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
Director of Bureau of Science and Technology Information

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา
Dr.Lada Punsukmtana

neenart

ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
และนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
Director of Division of Chemicals and consumer Products
And Scientist Expert Level

นางสาวนีระนารถ  แจ้งทอง
Ms. Neeranart Chaengthong

tepiwan

ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม
และนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
Director of Division of Engineering Materials
And Scientist Expert Level

ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
Dr.Tepiwan Jitwatcharakomol

nongnuch

ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
Director of Division of  Food Products and contact Materials

นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ
Ms. Nongnuch Mayteeyonpiriyal

tee

ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
Director of Division of  Laboratory Competency and Product Certification

ดร.พจมาน ท่าจีน
Dr.Pochaman Tagheen

det

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Actor of Director of Section of Public Sector Development

นายเดช บัวคลี่
Mr.Det Buaklee

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th