ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

คณะผู้บริหาร วศ.

 

umaporn

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Director General

 นางอุมาพร สุขม่วง
Mrs.Umaporn Sukmoung

junpen

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Deputy Director General

ดร.จันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์
Dr. Junpen  Meka-apiruk

urawan

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Deputy Director General

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
Ms. Urawan Oengaew

 

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

pochaman

รักษาการเลขานุการสำนักงานเลขานุการกรม
Actor, Secretary of Office of the Secretary 

ดร.พจมาน ท่าจีน
Dr.Pochaman Tagheen

chaiwatfull

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน 
Director of Bureau of Community Technology 

นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์
Mr.Chaiwat Thaneerat

pochaman

 ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

Director of Bureau of Laboratory Accreditation

ดร.พจมาน ท่าจีน
Dr.Pochaman Tagheen

junpen

รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

Actor, Director of Bereau of Laboratory Personnel Developement

 ดร.จันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์
Dr. Junpen  Meka-apiruk

lada

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
Director of Bureau of Science and Technology Information

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา
Dr.Lada Punsukmtana

neenart

ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
และนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
Director of Division of Chemicals and consumer Products
And Scientist Expert Level

นางสาวนีระนารถ  แจ้งทอง
Ms. Neeranart Chaengthong

tepiwan

ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม
และนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
Director of Division of Engineering Materials
And Scientist Expert Level

ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
Dr.Tepiwan Jitwatcharakomol

nongnuch

ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
Director of Division of  Food Products and contact Materials

นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ
Ms. Nongnuch Mayteeyonpiriyal

wannee

รักษาการผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
Actor, Director of Division of  Laboratory Competency and Product Certification.

นางวรรณี อู่ไพบูรณ์
Mrs.Wannee Aupaiboon

det

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Actor of Director of Section of Public Sector Development.

นายเดช บัวคลี่
Mr.Det Buaklee

lada

รักษาการผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการวิจัย
Actor, Director of  Section of Research Administration.

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา
Dr.Lada Punsukmtana

naruemon

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
Leader of  Section of Internal Audit.

นางนฤมล พูลผลอำนวย
Mrs.Naruemon Poolpholamnuay

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th