ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายการรับรอง ILAC MRA Mark

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายการรับรอง ILAC MRA

          1. ดาวน์โหลดเอกสาร "ข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ระหว่างสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับห้องปฏิบัติการ" [ดาวน์โหลด]

          2. ผู้แทนห้องปฏิบัติการที่มีอำนาจลงนามผูกพันทางกฎหมายลงนามในเอกสาร "ข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ระหว่างสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับห้องปฏิบัติการ" และจัดส่งเอกสารฉบับจริงที่ได้ลงนามแล้ว พร้อมหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นผู้แทนห้องปฏิบัติการที่มีอำนาจลงนามผูกพันทางกฎหมาย กลับมาที่

          ชั้น 6 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

3. ห้องปฏิบัติการสามารถศึกษารายละเอียดการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ได้ที่เอกสารดังต่อไปนี้

              3.1 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่องการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA สำหรับห้องปฏิบัติการ

              3.2 เกณฑ์กำหนดการใช้เครื่องหมายการรับรอง (LA-R-04)

              3.3 ILAC-R7: 05/2015; Rules for the use of the ILAC MRA Mark

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th