หน้าแรก โครงการสำคัญตามนโยบาย รมว.วท เกี่ยวกับกรมฯ หน่วยงานในสังกัด การให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม ติดต่อเรา

 
 

 
  • บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ
  • การให้บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
http://labthai.dss.go.th
  • ทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการทดสอบและ
    สอบเทียบ
  • บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://siweb.dss.go.th
  • บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
    ห้องปฏิบัติการ

http://blpd.dss.go.th
  • การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • บริการสืบค้น กฎ ระเบียบมาตรฐานการทดสอบ
Last month สิงหาคม 2014 Next Month
อา พฤ
week 31 1 2
week 32 3 4 5 6 7 8 9
week 33 10 11 12 13 14 15 16
week 34 17 18 19 20 21 22 23
week 35 24 25 26 27 28 29 30
week 36 31

 

การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักเทคโนโลยีชุมชนดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองในสาขาที่หน่วยงานมีศักยภาพ เช่น เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ ด้านเซรามิก เทคโนโลยีอาหารและสมุนไพร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น โดยการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำเทคโนโลยีของหน่วยงานถ่ายทอดสู่ภาคประชาชนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรของชุมชน เป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • วัสดุศาสตร์
  • การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
  • การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง
  • การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
  • การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากพืช
  • การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
 • เซรามิก
  • เทคโนโลยีการผลิตและออกแบบเซรามิก ได้แก่
   • การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง
   • การตกแต่งผลิตภัณฑ์รูปปั้นกินรี
   • เทคนิคการปั้นตุ๊กตาดินเผา
   • การปั้นและตกแต่งด้วยดินสี
   • การขึ้นรูปดอกไม้เซรามิก
 • สมุนไพร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชน ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร สมุนไพรรอบตัว แชมพูและสบู่สมุนไพร น้ำยาล้างจาน
 • อาหาร
  • เทคโนโลยีอาหาร ได้แก่ การแปรรูปข้าว ผลหม่อนและผลไม้ในท้องถิ่น เนื้อปลา
  • การผลิตอาหารสำเร็จรูปในถุงรีทอร์ต
  • เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
  • เทคโนโลยีการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ
การบริการวิเคราะห์ทดสอบ
 • วิเคราะห์และทดสอบถ่าน ถ่านอัดแท่ง ถ่านกัมมันต์
 • วิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือพิเศษ
  • เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุน
  • เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)
  • เครื่อง Laser Particle Size Analyzer
  • เครื่อง X-ray Diffractometer (XRD)
 • วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 

ติดต่อ...สำนักเทคโนโลยีชุมชน โทร. 0 2201 7103-5 โทรสาร . 0 2201 7102 เว็บไซต์ : http://ceramic.dss.go.th

 

 

 
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ | ข่าวรับสมัครงาน | การจัดซื้อจัดจ้าง | ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย | ราชการใสสะอาด | ประมวลจริยธรรม | ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. | คลังความรู้

สาระน่ารู้

สงวนลิขสิทธิ์ 2010 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร +(66) 2201-7000 โทรสาร +(66) 2201-7466 อีเมล์ pr@dss.go.th
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่าข้อมูล ใดๆที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซท์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเร็วที่สุด
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์