หน้าแรก โครงการสำคัญตามนโยบาย รมว.วท เกี่ยวกับกรมฯ หน่วยงานในสังกัด การให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม ติดต่อเรา

 
 

 
  • บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ
  • การให้บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
http://labthai.dss.go.th
  • ทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการทดสอบและ
    สอบเทียบ
  • บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://siweb.dss.go.th
  • บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
    ห้องปฏิบัติการ

http://blpd.dss.go.th
  • การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • บริการสืบค้น กฎ ระเบียบมาตรฐานการทดสอบ
Last month ตุลาคม 2014 Next month
อา พฤ
week 40 1 2 3 4
week 41 5 6 7 8 9 10 11
week 42 12 13 14 15 16 17 18
week 43 19 20 21 22 23 24 25
week 44 26 27 28 29 30 31

 

การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักเทคโนโลยีชุมชนดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองในสาขาที่หน่วยงานมีศักยภาพ เช่น เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ ด้านเซรามิก เทคโนโลยีอาหารและสมุนไพร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น โดยการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำเทคโนโลยีของหน่วยงานถ่ายทอดสู่ภาคประชาชนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรของชุมชน เป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • วัสดุศาสตร์
  • การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
  • การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง
  • การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
  • การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากพืช
  • การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
 • เซรามิก
  • เทคโนโลยีการผลิตและออกแบบเซรามิก ได้แก่
   • การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง
   • การตกแต่งผลิตภัณฑ์รูปปั้นกินรี
   • เทคนิคการปั้นตุ๊กตาดินเผา
   • การปั้นและตกแต่งด้วยดินสี
   • การขึ้นรูปดอกไม้เซรามิก
 • สมุนไพร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชน ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร สมุนไพรรอบตัว แชมพูและสบู่สมุนไพร น้ำยาล้างจาน
 • อาหาร
  • เทคโนโลยีอาหาร ได้แก่ การแปรรูปข้าว ผลหม่อนและผลไม้ในท้องถิ่น เนื้อปลา
  • การผลิตอาหารสำเร็จรูปในถุงรีทอร์ต
  • เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
  • เทคโนโลยีการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ
การบริการวิเคราะห์ทดสอบ
 • วิเคราะห์และทดสอบถ่าน ถ่านอัดแท่ง ถ่านกัมมันต์
 • วิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือพิเศษ
  • เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุน
  • เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)
  • เครื่อง Laser Particle Size Analyzer
  • เครื่อง X-ray Diffractometer (XRD)
 • วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 

ติดต่อ...สำนักเทคโนโลยีชุมชน โทร. 0 2201 7103-5 โทรสาร . 0 2201 7102 เว็บไซต์ : http://ceramic.dss.go.th

 

 

 
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ | ข่าวรับสมัครงาน | การจัดซื้อจัดจ้าง | ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย | ราชการใสสะอาด | ประมวลจริยธรรม | ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. | คลังความรู้

สาระน่ารู้

สงวนลิขสิทธิ์ 2010 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร +(66) 2201-7000 โทรสาร +(66) 2201-7466 อีเมล์ pr@dss.go.th
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่าข้อมูล ใดๆที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซท์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเร็วที่สุด
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์